Cai Dongdong, Li Liao: "future forest Children Lab," T80 Technology Culture International Community, Nanjing, China (group exhibition)
Cai Dongdong, Li Liao: "future forest Children Lab," T80 Technology Culture International Community, Nanjing, China (group exhibition)
July 22, 2017
Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
April 26, 2015 - July 26, 2015